Sekretesspolicy Ekman Hotels

 

1. Inledning

Vi på Ekman Hotels behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang, exempelvis när du beställer tjänster av oss, övernattar på våra hotell, använder tjänster som vi levererar och i andra sammanhang. I vår sekretesspolicy hittar du mer information om hur vi behandlar personuppgifter. Nedan hittar du också kontaktinformation om du har frågor eller vill ha mer insyn i de uppgifter vi sparar.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande svensk personuppgiftslag och EU:s dataskyddsförordning GDPR.

 

2. Behandlingsansvarig för dina personuppgifter

Vårt företag P. Ekman Invest AB/Ekman Hotels består av Stadshotellet i Kristinehamn, Hotell Alfred Nobel, Hotell Charlottenberg samt Hotell Årjäng. Dessa hotell har egna sekretesspolicyer och är själva behandlingsansvariga för bokningar och hotellvistelser.

 

3. Behandling av personuppgifter för bokning och vistelse

I samband med dina bokningar, eller bokningar som du utför åt andra, behandlar Ekman Hotels de personuppgifter vi behöver för att kunna uppfylla avtalen om bokning och köp av tjänster. Detta är information som du har gett oss direkt eller som du har gett oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar exempelvis uppgifter om din identitet, din kontaktinformation och din betalningsinformation.

Vid vissa tillfällen sparar vi ditt passnummer. Dessutom behandlar vi andra uppgifter du kan ha gett oss och som är relevanta för din vistelse hos oss. Detta kan vara information om allergier eller speciella önskemål för din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss, exempelvis restaurang, rumservice och liknande, för att kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem.

Vi behandlar dessa uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet om bokning med dig och så länge aktuell lagstiftning eller myndigheter ålägger detta.

3.1 Webbprofil: vid bokning via vår hemsida kan du använda en tjänst kallad ”Min sida”. Denna tillhandahålls av vår bokningsmotor, där personuppgifter/önskemål/intressen/behov lagras och sparas för att förenkla beställningen och anpassa tjänster i enlighet med profilen. Ekman Hotels kan även använda denna information till att anpassa tjänster och din vistelse hos oss.

4. Behandling av personuppgifter för utveckling, felsökning och säkerhet

Ekman Hotels behandlar data som inkluderar personuppgifter för att felsöka och rätta fel, förbättra våra tjänster och tekniken vi använder samt för att analysera användning och användarbeteende. Vi behandlar även personuppgifter för att verifiera din identitet, inklusive verifiera identitet i samband med din användning av våra digitala tjänster.

Vi anonymiserar data eller utarbetar statistik i den utsträckning det är möjligt, men vi behandlar även personuppgifter i utvecklings-, felsöknings-, statistik- och säkerhetssyfte.

 

5. Behandling av personuppgifter för övriga syften

För tävlingar eller andra aktiviteter som du kan delta i behandlar vi personuppgifter som namn och kontaktinformation när detta är nödvändigt, exempelvis för att registrera vilka som deltar och därefter dra en eller flera vinnare. Ekman Hotels kommer i den utsträckning det är möjligt att informera konkret om detta när du deltar i tävlingar eller andra aktiviteter. Om du kontaktar vår kundservice eller på annat sätt vänder dig till oss med frågor, behandlar vi personuppgifter du ger så långt det är nödvändigt för att besvara och logga din fråga.

 

6. Behandling av personuppgifter om våra leverantörer, företagskunder och kontakter i näringslivet

Vi behandlar information om kontaktpersoner hos våra leverantörer, företagskunder, samarbetspartners, deltagare på våra arrangemang riktade mot näringslivet samt andra aktörer som verkar inom näringslivet. Detta gör vi för att kunna arbeta effektivt, ingå och hantera kontrakt, rekrytera, driva och utveckla vårt företag samt vårt professionella nätverk. Upplysningarna består vanligtvis av namn, kontaktinformation, ställning, företag, kompetens, företagsmässiga intressen och deltagande i våra arrangemang för näringslivet eller tidigare visat intresse för oss och våra anställda.

Ekman Hotels sparar information av ovan nämnda sort så länge företaget och personerna bedöms vara en av våra företagskontakter. Orsaken till detta är legitima intressen.

 

7. Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling

Ekman Hotels lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till detta, alternativt om gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftslagen och GDPR, myndighetsregler eller domstol tillåter oss eller ger order om detta.

För ordningens skull informerar vi om att vår användning av databehandling för att behandla uppgifter på våra vägnar inte räknas som utlämning.

 

8. Inhämtning av personuppgifter från andra

För att försäkra att vi har korrekt information om dig kan vi jämföra dina uppgifter mot andra källor som telefonkatalog, folkbokföringsregister och liknande. Det kan ibland bli aktuellt att göra en kreditupplysning på våra kunder, vilket innebär inhämtning av kreditinformation från andra källor. Vi hämtar in demografiska uppgifter som ålder, kön och språk från andra källor. Vi inhämtar också information från våra samarbetspartners och från andra delar av Ekman Invest-koncernen när detta är lagligt och nödvändigt för leverans av tjänster och kommunikation till dig.

 

9. Dina rättigheter

Du som person har flera rättigheter enligt personuppgiftsregelverket.

Du har rätt att kräva insyn, rättning eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt till att kräva begränsad behandling, rätt att opponera mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet.

Här kan du begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på epost: info@ekmanhotels.se. Vi svarar på ditt meddelande så fort som möjligt och senast inom 30 dagar.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan vi låter dig ta del av dina uppgifter. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi bara ger tillgång till dina personuppgifter till dig – och inte till någon annan som utger sig för att vara dig.

 

10. Dataskyddsombud

Vi har vårt eget dataskyddsombud inom Ekman Hotels. Dataskyddsombudet hanterar alla våra företag och alla personuppgifter.

Dataskyddsombudet är vår kontaktpunkt för Datainspektionen. Ombudet jobbar med att kontrollera att vi följer reglerna för personuppgifter och våra interna riktlinjer.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på info@ekmanhotels.se

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer med det som beskrivs här eller att vi på annat sätt bryter mot personuppgiftslagen, kan du klaga till Datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på deras webbplats www.datainspektionen.se.

 

11. Ändring i sekretesspolicy eller i behandling

Ekman Hotels jobbar ständigt för att se till att utveckla och optimera våra tjänster inför våra kunder. Detta kan ändra sättet eller omfånget av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi ger genom denna sekretesspolicy kommer därför att justeras och uppdateras med ojämna mellanrum. Vi kommer dessutom att ändra sekretesspolicyn när nya regler eller myndighetspraxis gör detta nödvändigt.

 

 

 

Kameraövervakning

Varför använder vi kameraövervakning?

Ekman Hotels använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra: brottsliga gärningar inom byggnader där företaget bedriver verksamhet, skydda personal och besökare samt företagets egendom från brott och olyckor.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

 • Övervakning och inspelning av video inom företagets områden
  Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld, hot och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheterna.
  Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.
 • Lagring av specifika inspelningar och händelser
  Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.
  Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av ”rättslig skyldighet” när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning. 
 • Kategorier av personuppgifter
  Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Ekman Hotels säljer eller förmedlar inga uppgifter.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Ekman Hotels kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Ekman Hotels.
Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 60 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

Dina rättigheter

Du som person har fler rättigheter enligt personuppgiftsregelverket.

Du har rätt att kräva insyn, rättning eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har vidare rätt till att kräva begränsad behandling, rätt att opponera mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet.

Här kan du begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på epost: info@ekmanhotels.se Vi svarar på ditt meddelande så fort som möjligt och senast inom 30 dagar.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan vi låter dig ta del av dina uppgifter. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi bara ger tillgång till dina personuppgifter till dig – och inte till någon annan som utger sig för att var dig.

 

Dataskyddsombud

Vi har vårt eget dataskyddsombud i Ekman Hotels. Dataskyddsombudet hanterar alla våra företag och alla personuppgifter.
Dataskyddsombudet är vår kontaktpunkt för Datainspektionen.
Ombudet jobbar med att kontrollera att vi följer reglerna för personuppgifter och våra interna riktlinjer.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på info@ekmanhotels.se

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer med det som beskrivs här eller att vi på annat sätt bryter mot personuppgiftslagen, kan du klaga till Datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på deras webbplats www.datainspektionen.se.

Privacy Policy for Ekman Hotels

 

1. Introduction

Here at Ekman Hotels, we process your personal data in various ways, for example when you order services from us, stay at our hotels, use services we provide and in other contexts. Our Privacy Policy gives you more information about how we process your personal data. Below is contact information, if you have any questions or wish to review information we hold on you.

We process your personal data in accordance with the current Swedish personal data legislation, including GDPR.

2. The data controller for your personal data

Our company Ekman Invest/Ekman Hotels consists of Stadshotellet in Kristinehamn, Hotel Alfred Nobel, Hotel Charlottenberg, Hotel Årjäng and Hotel Stadsparken in Helsingborg. These hotels have their own Privacy Policies and will be their own controllers for booking and hotel stays.

3. Processing of personal data relating to booking and hotel stays

In connection with booking made by you or by others on your behalf, Ekman Hotels process the personal data we need to fulfil the agreement for booking and purchase of services. This is information which you have given us directly or via travel or other agents. For example, we process information about your identity, your contact details, and your payment details.

In certain cases, we store your passport number. We also process other information you may have given us which is relevant to your stay with us. This could be information about allergies or special requests for your stay with us. We record all purchases and orders you make with us, for example spa services, restaurants, room service and such, to provide these services and to enable you to pay for them.

3.1 Web profile: when booking via our website, you can use a service called ”My page”. This is provided by our booking engine, where personal information / wishes / interests / needs are           stored and saved to simplify the order and adapt services in accordance with the profile. Ekman Hotels may also use this information to customize services and your stay with us.

4. Processing of personal data for development, troubleshooting and security

Ekman Hotels will process data, including personal data, for the purposes of troubleshooting or error correction, for improving our services and the technology we use and for analysing usage and user behaviour. We will also process personal data in order to verify your identity, including verifying your identity in connection with your use of our digital services.

As far as possible, we anonymise data or create statistics, but will also have to process personal data for development, troubleshooting, statistical and security purposes.

5. Other processing of personal data

In case of competitions or other activities which you may take part in, we will process personal data such as name and contact information when this is necessary, e.g. for recording participants and then drawing one or more winners. As far as possible, we will specifically inform you of this at the time you take part in competitions or other activities.

If you contact our customer service or otherwise approach us with an inquiry, we will process the personal data you provide to the extent that this is necessary for answering and logging your inquiry. We also list which newsletters and offers we send out and whether these newsletters have been opened. This is for legitimate interests or to fulfil agreements with you, or to answer your inquiries. The legitimate interests are to practise good customer care and to adjust the number of newsletters sent out.

Apart from the processing described in our Privacy policy or based on your consent, in certain cases we must or may process personal data when this is imposed on us or permitted by applicable legislation, including the Swedish Data Protection Act and GDPR., or by applicable orders from the authorities or courts.

6. Processing of personal data relating to our suppliers, business customers and business contacts

We process information about contact persons appointed by our suppliers, business customers, cooperation partners, participants in events aimed at the business world and other persons acting in a business role. We do this in order to work efficiently, to enter into and enforce contracts, recruit employees, manage our business and develop our business and professional network. Such information typically comprises name, contact information, position, business, skills, commercial interests, and participation in our events for the business world or a previous interest in us and our employees.

Ekman Hotels store such information for as long as we consider that the person is one of our business contacts. The starting point for this is our legitimate interests.

7. Surrender of personal data and mandatory processing

We do not pass on your personal data to third parties unless you have consented to this or unless the applicable legislation, including the Swedish Data Protection Act and GDPR, or a valid order from the authorities or the courts permit or force us to do so.

For the sake of the procedure, we would point out that our use of data controllers to process information on our behalf does not constitute surrender of information.

8. Collection of personal data from others

In order to ensure that we have the correct information about you, we may cleanse your information against other sources, such as telephone directories, public registries and the like. In some cases, it may be relevant to credit-check our customers, which involves obtaining credit data from other sources. We obtain information from our cooperation partners and other parts of our group, where this is lawful and necessary for providing services and communication for you.

9. Your rights

As a person, you have various rights under the Personal Data Regulations.

You have the right to view your information, and to correct or delete personal data about yourself which we are processing. You are further entitled to request limited processing, to raise objections to processing and to request entitlement to data portability.

If you want to use your right to access our treatment of your personal data, you can find more information here. If you have any other questions, feel free to contact us by email, info@ekmanhotels.se. We will answer your inquiry as soon as possible, and no later than within 30 days.

We will ask you to confirm your identity or provide further information before we allow you to make use of your entitlements with us. We must do this to ensure that we only give access to your personal information to you – and not to anyone claiming to be you.

10. Data Protection Officer

We have our own Data Protection Officer at Ekman Hotels. The Data Protection Officer is responsible for all our companies and for all personal data we process.

The Data Protection Officer is our contact point with the Swedish Data Protection Authority. The Data Protection Officer´s work is to monitor our compliance with the personal data rules and our internal guidelines.

You can contact our Data Protection Officer at info@ekmanhotels.se

If you feel that our processing of personal data does not match what we have described here or otherwise breaches the personal data legislation, you may complain to the Swedish Data Protection Authority. You will find information about contacting the Data Protection Authority on their website www.datainspektionen.se

11. Changes to Privacy Policy or in processing data

We are continually working to develop and improve our services for our customers. This may change the method or extent of our processing of personal data. Information we provide in this Privacy Policy will thus be adapted and updated at regular intervals. We will also change the Privacy Policy when the new rules of official practise make this necessary.