Vårt hotell är miljömärkt med Green Key

Du bor på ett hotell som belönats med den internationella miljömärkningen Green Key. Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom Green Keys omfattande kriterier.

VÅRA ÅTAGANDEN

Här är exempel på våra åtaganden:

 • Vi använder förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång.
 • Vi har tagit initiativ för att minska vattenförbrukningen.
 • Vi källsorterar och återvinner vårt avfall.
 • Våra gäster erbjuds ekologiska produkter på frukosten.
 • Vi jobbar mot minskat matsvinn.
 • Vi mäter årligen våra utsläpp av växthusgaser i syfte att minska vår klimatpåverkan.

VILL DU HJÄLPA OSS?

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan, vänligen:

 • Använd din handduk en extra dag.
 • Vi byter dina lakan efter tre nätter. Meddela oss om du önskar byte av lakan mer sällan.
 • Släck lampor, stäng av elektronik och dra laddare ur eluttag.
 • Undvik att kasta mat genom att t.ex. inte ta mer mat än du orkar äta upp.

OM GREEN KEY

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 65 länder. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns över 170 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Läs mer på www.greenkey.se och www.greenkey.global.

Our hotel is awarded with the eco-label Green Key

You are staying in a hotel awarded with the international eco-label Green Key. We are actively working with environmental and sustainability issues, by following Green Key’s comprehensive criteria.

OUR EFFORTS

Here are examples of our efforts:

 • We use energy from renewable sources, energy-saving lighting and have routines for saving energy.
 • We have taken steps to reduce the water consumption.
 • We sort and recycle our waste.
 • We offer our guests organic products at breakfast.
 • We are taking initiatives to reduce food waste.
 • We measure our greenhouse gas emissions annually in order to reduce our climate impact.

WOULD YOU LIKE TO HELP US?

We hope you would like to help us reduce our environmental impact, please:

 • Use your towel an extra day.
 • We change your sheets after three nights. Let us know if you wish to keep them longer.
 • Turn off the lights, shut down electronics and unplug chargers.
 • Drink our tap water. It’s safe to drink, delicious and free of charge.
 • Avoid throwing food by not taking more food than you can eat.

ABOUT GREEN KEY

Green Key is an international eco-label within the tourism and hospitality industry and present in more than 65 countries worldwide. The label is internationally managed by Foundation for Environmental Education who is partnered by UNEP, UNESCO and the World Tourism Organization. Today, over 170 establishments are eco-labeled with Green Key in Sweden. All Green Key establishments are checked through frequent audits, to ensure compliance of the criteria.

Read more at www.greenkey.global and www.greenkey.se.